Stalexport Autostada Małopolska S.A. / Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA

 o przetwarzaniu przez STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach

 danych osobowych

 

Dotychczas, Państwa dane przetwarzaliśmy zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, a z dniem 25 maja 2018 r. wszystkie dane osobowe przetwarzamy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000).

Poniżej przedstawiamy Państwu informację wymaganą przez wyżej wskazane przepisy prawne.

1.      Administrator

Administratorem* Pani/Pana danych osobowych jest STALEXPORT AUTOSTRADA MAŁOPOLSKA S.A. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Piaskowej 20, 41-404 Mysłowice, NIP 634 22 62 054, strona www.autostrada-a4.com.pl

W sprawach dotyczących danych osobowych można skontaktować się z wyznaczonym w naszej firmie inspektorem danych osobowych:

 • kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby Spółki – najlepiej z dopiskiem „Dane osobowe”;
 • wysyłając e-mail na adres inspektor@autostrada-a4.com.pl
 • telefonicznie pod numerem 32 76 27 512

*Administrator, zgodnie z art. 4 RODO – to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.

2.      Organ nadzorczy

Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

3.      W jakim celu przetwarzamy dane osobowe oraz na jakiej podstawie prawnej?

 1. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a wynikającego np. z przepisów prawa podatkowego
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą:
  • w celu założenia, dostępu i utrzymania konta za pośrednictwem Internetowego Serwisu Klienta;
  • w celach marketingowych;
  • w celu prowadzenia kampanii społecznych, w tym konkursów
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • w celu wykonania umów związanych z zakupem i obsługą kart zbliżeniowych KartA4/Urządzeń A4Go oraz impulsów umożliwiających przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków;
  • w celu obsługi reklamacji związanych z zakupem KartA4/Urządzeń A4Go i impulsów;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, za który uznaje się przetwarzanie w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną działalnością statutową Spółki, w celu prowadzenia monitoringu wizyjnego, w celu prowadzenia audytów, realizacji wewnętrznych obowiązków związanych z raportowaniem i sprawozdawczością, czy też w celu przeniesienia danych do archiwum.

4.      Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zgromadzone i są przetwarzane oraz od podstawy prawnej przetwarzania i przepisów prawnych jednoznacznie wskazujących czas, przez jaki Administrator zobowiązany jest do ich przechowywania.

W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dane przechowujemy do czasu wycofania zgody lub do czasu realizacji czynności, na którą zgoda została wyrażona, o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana lub przez czas wskazany w treści zgody;
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowy lub na żądanie osoby, której dane dotyczą – przez czas obowiązywania umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przez okres wymagany przez przepisy prawne;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przez czas realizacji prawnie uzasadnionego ważnego interesu Administratora, do czasu wniesienia sprzeciwu , nie dużej niż może to wynikać z przepisów prawnych odnoszących się do terminów przedawnienia roszczeń;

5.      Przekazywanie danych osobowych do podmiotów lub organów

Dane osobowe mogą być przekazywane:

 • organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawnych;
 • pracownikom oraz współpracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, o jakich mowa w punkcie 3;
 • podmiotom, współpracującym w zakresie wsparcia Administratora w realizacji celów, o jakich mowa w punkcie 3, a także podmiotom współpracującym w zakresie obsługi IT, księgowej, doradczej, obsługi prawnej, świadczonych usług kurierskich, operatorowi pocztowemu, Spółkom w ramach Grupy kapitałowej.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG, jak również nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.      Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim przetwarzanie się odbywa może wynikać z obowiązku ustawowego lub z umowy lub może być warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy, utrudnienie w realizacji konkretnego działania.

7.      Prawa osób, których dane dotyczą

 Każdej osobie, której dane dotyczą – w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i warunków, o jakich mowa w art. 12-23 RODO przysługuje prawo:

 1. dostępu do swoich danych;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia;
 3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawe, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
 4. do przeniesienia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 5. w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f);
 6. do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.