Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Komunikat dla organizacji niosących pomoc obywatelom Ukrainy / Announcement for organizations providing help to Ukrainian citizens

30 05 2022 #Aktualności

(English version underneath)

POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

ORGANIZACJE POMOCOWE SPOZA POLSKI (KONWOJE Z POMOCĄ HUMANITARNĄ)

Organizacje niosące pomoc dla obywateli Ukrainy są czasowo zwolnione z opłaty na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Warunkiem uzyskania przez taką organizację zwolnienia z opłaty jest przesłanie z odpowiednim wyprzedzeniem stosownego wniosku.

WNIOSEK POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  1. wniosek winien być przesłany ze znacznym wyprzedzeniem (minimum 24 godziny) - wskazane większe wyprzedzenie
  2. wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje we wniosku:

(i) nazwa organizacji,

(ii) dane kontaktowe organizacji (adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy),

(iii) planowane daty przejazdu,

(iv) planowana trasa przejazdu pojazdów przewożących pomoc humanitarną,

(v) numery rejestracyjne pojazdów przewożących pomoc humanitarną (WAŻNE - KONIECZNIE NALEŻY PODAĆ KRAJ WYDANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH).

  1. wymienione powyżej informacje, prosimy przesyłać w treści wiadomości e-mail przesłanej na adres: ua@autostrada-a4.pl, nie dołączając do wiadomości żadnych załączników.

Przejazdy z pomocą organizowane prywatnie (poza organizacjami) nie podlegają zwolnieniu z opłaty.

Prosimy o składnie wniosków zgodnie z określonymi wymogami. Skróci to czas potrzebny na rozpatrywanie wniosków.

Przekazanie listy numerów rejestracyjnych pojazdów do zwolnienia z opłaty do systemu poboru opłat może nie być możliwe gdy wnioski zostaną złożone zbyt późno.

Przekazanie wiadomości według podanego poniżej wzoru ułatwi pracę przy rozpatrywaniu wniosków:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - WZÓR WNIOSKU - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORGANIZACJA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefony kontaktowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista numerów rejestracyjnych (wraz z określeniem kraju rejestracji pojazdu):

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

Trasa przejazdu: . . . . . . . . . . . .  -  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .

Termin przejazdu (tam):  . . . . . . . . . . . . . .

Termin przejazdu (powrót): . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji . . . . . . . . . . . . . . .

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kierowcy pojazdów, które uzyskały zwolnienie z opłaty, w trakcie przekraczania bramek poboru opłat winny zgłosić ten fakt kasjerowi. Należy korzystać z linii poboru opłat oznaczonych niebieskim znakiem z symbolem kasjera. Posiadane usługi videotolling lub elektronicznego poboru opłat z wykorzystaniem urządzenia pokładowego należy czasowo dezaktywować.

WAŻNE:

Ze względu na techniczne ograniczenia systemu poboru opłat wymagane jest, by wnioski składane były jak najwcześniej, z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Aby system mógł potwierdzić zwolnienie pojazdu z opłaty w dniu „x” numer rejestracyjny musi zostać dodany do listy najpóźniej o godzinie 23:59 w dniu „x-1”, z tego powodu wniosek musi być przez nas otrzymany i rozpatrzony w ciągu dnia „x-1”.

ENGLISH

POLISH NON-GOVERNMENT ORGANISATIONS

ORGANISATIONS FROM OUTSIDE OF POLAND (HUMANITARIAN AID CONVOYS)

Organisations helping Ukrainian citizens are temporarily exempt from the tolls on A4 Motorway section Katowice-Kraków. Toll exemption is only available upon submitting an appropriate request ahead of time.

THE REQUEST SHOULD MEET FOLLOWING RULES:

  1. The request must be submitted at least 24 hours ahead of time - longer advancement is recommended
  2. Mandatory information to be included in the request:

(i) organisation name,

(ii) organisation contact data (headquarters address, e-mail address, contact telephone number),

(iii) planned dates of passage

(iv) planned route of humanitarian aid vehicles,

(v) license plate numbers of humanitarian aid vehicles (IMPORTANT - COUNTRY WHERE THE LICENSE PLATE HAS BEEN ISSUED MUST BE INCLUDED).

  1. Please send the information listed above as an e-mail message to: ua@autostrada-a4.pl, without adding any attachments to the message.

Privately organized transports with humanitarian aid (outside organizations) are not subject to a toll exemption.

We kindly ask for submitting requests that meet given guidelines. This will reduce the time needed to process applications.

Uploading the exempt license plate numbers to the tolling systems might not be possible if the request is submitted too late.

Sending a message according to the following template will facilitate processing submitted request:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - REQUEST TEMPLATE - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORGANISATION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact telephone numbers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

License plate list (including the country of registration):

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

Route: . . . . . . . . . . . .  -  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .

Planned time of passage:  . . . . . . . . . . . . . .

Planned time of return: . . . . . . . . . . . .

Full name of a person authorised to represent the organisation . . . . . . . . . . . . . . .

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drivers of the vehicles exempt from the toll should report that fact to the toll collector at the toll collection plazas. Only manned toll collection lanes, marked with the blue signs including the toll collector pictogram, can be used. The electronic toll collection services using an on-board unit or videotolling should be temporarily deactivated.

IMPORTANT:

Due to technical limitations of the toll collection system, it is required that applications be submitted as early as possible, with a minimum of 24 hours in advance. In order for the system to confirm that the vehicle is exempt from toll on day "x", the registration number must be added to the list no later than at 23:59 on day "x-1", therefore the application must be received by us and processed within day "x -1 ".