Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Funkcjonowanie kartA4

System rejestracji transakcji KartA4

 1. System jest prowadzony przez Stalexport Autostrada Małopolska S.A. (SAM S.A.) na potrzeby ewidencjonowania Klientów, kartA4, urządzeń A4Go, kont Klientów, Impulsów, transakcji, przejazdów przez place poboru opłat (PPO) autostrady A4 Katowice-Kraków, w związku z korzystaniem przez Klientów z kartA4/ urządzeń A4Go.
 2. Do określonego rodzaju kartA4/urządzenia A4Go przypisywane są informacje o Impulsach - wyrażonych liczbowo i kwotowo uprawnieniach umożliwiających posiadaczowi karty/ urządzenia A4Go przejazd autostradą, przy czym:
  • do jednej karty mogą zostać przypisane wyłącznie Impulsy odpowiadające rodzajowi karty, który określony jest przez kategorię pojazdów;
  • do jednego urządzenia A4Go mogą być przypisane Impulsy dla maksymalnie dwóch wybranych kategorii pojazdów.
 3. W ramach swojego konta Klient posiada dostęp do informacji o:
  • posiadanym rodzaju i liczbie kart oraz urządzeń A4Go;
  • zrealizowanych transakcjach (aktualizacja wykazu zrealizowanych transakcji odbywa się raz na dobę - po północy);
  • zrealizowanych przejazdach autostradą (aktualizacja w odbywa się raz na dobę - po północy);
  • wykorzystanych i dostępnych Impulsach z podziałem na poszczególne karty i urządzenia A4Go - z podziałem na wybrane kategorie pojazdów;
  • wartości nominalnej tzn. bez rabatu Impulsów zgromadzonych na koncie Klienta przypisanych do danej karty/ urządzania A4Go, ustalonej w oparciu o aktualne stawki za przejazd na PPO;
  • swoich danych identyfikacyjnych;
  • terminie ważności zakupionych Pakietów Impulsów;
  • zablokowaniu lub zamknięciu (unieważnieniu) określonej karty/ urządzenia A4Go
  • aktywacji określonej karty/ urządzenia A4Go.
 4. Wykorzystanie Impulsów przez Klienta oraz ich ewidencja będą następowały według poniższych zasad:
  • Pakiety Impulsów zapisane koncie Klienta mają swoją datę nabycia i datę ważności;
  • w pierwszej kolejności wykorzystywane będą Impulsy nabyte przez Klienta najwcześniej (zasada First In First Out - FIFO):
  • przy przejeździe przez plac poboru opłat z konta Klienta pobrany zostanie jeden Impuls.
 5. Termin ważności Pakietu Impulsów wynosi 730 dni od daty nabycia danego Pakietu, przy czym termin ten liczony jest z dokładnością do jednej minuty.
 6. Impulsy, których termin ważności upłynął nie uprawniają do przejazdu autostradą i zostają usunięte z Konta przypisanego do określonej karty/urządzenia A4Go w dniu i o godzinie.
 7. Klientowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do SAM S.A. w przypadku niewykorzystania Impulsów w terminie ich ważności.
 8. W przypadku braku wymaganej ilości Impulsów na Koncie, przypisanych do karty lub urządzenia A4Go z uwzględnieniem kategorii pojazdu, Klient jest zobowiązany do skorzystania z innych akceptowanych przez SAM S.A. form regulowania należności za przejazd Autostradą w wysokości obowiązującej stawki dla danej Kategorii pojazdu.
 9. W przypadku zmiany stawek opłat za przejazd Autostradą wartość nominalna Impulsów zapisanych na koncie Klienta zostanie przeliczona wg nowych stawek z zachowaniem liczby Impulsów jaka pozostawała do wykorzystania przed datą zmiany stawek.