Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Komunikat dla organizacji niosących pomoc obywatelom Ukrainy / Announcement for organizations providing help to Ukrainian citizens

5 03 2022 #Aktualności

1  POLSKIE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Polskie organizacje pozarządowe niosące pomoc dla obywateli Ukrainy są czasowo zwolnione z opłaty na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Warunkiem uzyskania przez taką organizację zwolnienia z opłaty jest przesłanie z odpowiednim wyprzedzeniem stosownego wniosku. INSTRUKCJA JAK SPORZĄDZIĆ I PRZESŁAĆ WNIOSEK ZNAJDUJE SIĘ W WIADOMOŚCI ZAMIESZCZONEJ OBOK W DNIU 5 marca 2022 r.

Bardzo duża liczba składanych wniosków momentami przekracza możliwości ich przetworzenia. Prosimy o wyrozumiałość i ułatwienie pracy przez składnie wniosków zgodnie z określonymi wymogami.

Przekazanie listy numerów rejestracyjnych pojazdów do zwolnienia z opłaty do systemu poboru opłat może nie być możliwe gdy wnioski zostaną złożone zbyt późno.

2   ORGANIZACJE POMOCOWE SPOZA POLSKI (KONWOJE Z POMOCĄ HUMANITARNĄ)

Zagraniczne organizacje pomocowe niosące pomoc dla obywateli Ukrainy mogą czasowo uzyskać zwolnienie z opłaty na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków. Warunkiem uzyskania przez taką organizację zwolnienia z opłaty jest przesłanie z odpowiednim wyprzedzeniem stosownego wniosku do Ministerstwa Infrastruktury na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

WNIOSEK POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:

  1. Wniosek winien być przesłany ze znacznym wyprzedzeniem (minimum 24 godziny) - wskazane większe wyprzedzenie.
  2. Niezbędne informacje we wniosku: (i) nazwa organizacji, (ii) dane kontaktowe organizacji (adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy), (iii) planowany termin oraz trasę przejazdu pojazdów przewożących pomoc humanitarną, (iv) numery rejestracyjne pojazdów przewożących pomoc humanitarną (WAŻNE - KONIECZNIE NALEŻY PODAĆ KRAJ WYDANIA TABLIC REJESTRACYJNYCH).
  3. Wymienione powyżej informacje, prosimy przesyłać w treści wiadomości e-mail, nie dołączając do wiadomości żadnych załączników.

Przekazanie wiadomości według podanego poniżej wzoru ułatwi pracę przy rozpatrywaniu wniosków zarówno przez Ministerstwo Infrastruktury jak i Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - WZÓR WNIOSKU - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORGANIZACJA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefony kontaktowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista numerów rejestracyjnych (wraz z określeniem kraju rejestracji pojazdu):

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

Trasa przejazdu: . . . . . . . . . . . .  -  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .

Termin przejazdu (tam):  . . . . . . . . . . . . . .

Termin przejazdu (powrót): . . . . . . . . . . . .

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji . . . . . . . . . . . . . . .

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kierowcy pojazdów, które uzyskały zwolnienie z opłaty, w trakcie przekraczania bramek poboru opłat winny zgłosić ten fakt kasjerowi. Należy korzystać z linii poboru opłat oznaczonych niebieskim znakiem z symbolem kasjera.

 

ENGLISH

1   POLISH NON-GOVERNMENT ORGANISATIONS

Polish non-governmental organisations helping Ukrainian citizens are temporarily exempt from tolls on A4 Motorway section Katowice-Kraków. Toll exemption is only available upon submitting an appropriate request ahead of time. INSTRUCTIONS ON FILLING AND SUBMITTING THE REQUEST CAN BE FOUND IN THE ADJACENT NOTICE DATED March 5TH, 2022.

Large number of requests being submitted sometimes exceeds processing capabilities. We kindly ask for understanding and facilitating the process by submitting requests that meet given guidelines.

Uploading the exempt license plate numbers to the tolling systems might not be possible if the request is submitted too late.

2   ORGANISATIONS FROM OUTSIDE OF POLAND (HUMANITARIAN AID CONVOYS)

Foreign organisations helping Ukrainian citizens can be temporarily exempt from tolls on A4 Motorway section Katowice-Kraków. Toll exemption is only available upon submitting an appropriate request ahead of time to the Ministry of Infrastructure: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

THE REQUEST SHOULD MEET FOLLOWING RULES:

  1. The request must be submitted at least 24 hours ahead of time - longer advancement is recommended
  2. Mandatory information to be included: (i) organisation name, (ii) organisation contact data (headquarters address, e-mail address, contact telephone number), (iii) planned time and route of humanitarian aid vehicles, (iv) license plate numbers of humanitarian aid vehicles (IMPORTANT - COUNTRY WHERE THE LICENSE PLATE HAS BEEN ISSUED MUST BE INCLUDED).
  3. Please send the information listed above as an e-mail message, without adding any attachments to the message.

Sending a message according to the following template will facilitate processing submitted requests by both the Ministry of Infrastructure and Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - REQUEST TEMPLATE - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORGANISATION: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contact telephone numbers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

License plate list (including the country of registration):

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

. . . . . . . . . . . .    (. . . . . . . . . )

Route: . . . . . . . . . . . .  -  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .

Planned time of passage:  . . . . . . . . . . . . . .

Planned time of return: . . . . . . . . . . . .

Full name of a person authorised to represent the organisation . . . . . . . . . . . . . . .

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Drivers of the vehicles exempt from the toll should report that fact to the toll collector at the toll collection plazas. Only manned toll collection lanes, marked with the blue signs including the toll collector pictogram, can be used.