Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Biuro prasowe

Podstawowe informacje o A4 Katowice-Kraków

Długość odcinka koncesyjnego: 61 km, od Węzła Murckowska w Katowicach do Węzła Balice

Opłaty pobierane są na 2 placach poboru opłat: w Mysłowicach i w Balicach

 • 8 zł stawka dla motocykli,
 • 16 zł stawka 1 dla pojazdów kategorii 1 - samochodów osobowych (32 zł za przejazd całym płatnym odcinkiem),
 • 29 zł stawka 2 z rabatem dla pojazdów kategorii 2 i 3 (58 zł za przejazd całym płatnym odcinkiem),
 • 49 zł stawka 2 dla pojazdów kategorii 4 i 5 (98 zł za przejazd całym płatny odcinkiem).

Średnie natężenie ruchu:

 • 2023 r. -48,2 tys. pojazdów na dobę
 • 2022 r. - 46,8 tys.
 • 2021 r. - 42,9 tys.
 • 2020 r. - 36,5 tys.
 • 2019 r. - 45,6 tys.
 • 2018 r. - 45,3 tys.
 • 2017 r. - 43 tys.

Nakłady inwestycyjne:

W pierwszym etapie przedsięwzięcia tj. do roku 2000 koncesjonariusz zainwestował ok. 193 mln zł. Inwestycje te obejmowały m.in. budowę systemu łączności autostradowej, budowę obwodu utrzymania, budowę parkingów i placów poboru opłat. W latach 2000-2011 zainwestowano kolejne 575,5 mln zł. Środki te przeznaczono m.in. na wymianę nawierzchni, remont wybranych mostówi wiaduktów, budowę przejazdów awaryjnych, budowę systemu meteo, budowę drugiego obwodu utrzymania, budowę ekranów akustycznych.
W latach 2012 - 2016 m.in. na remonty obiektów mostowych, modernizację systemu odwodnienia autostrady, budowę ekranów akustycznych, poszerzenie Placów Poboru Opłat w Mysłowicach i Balicach, wymianę urzadzeń poboru opłat, przebudowę kilku węzłów autostradowych przeznaczono kwotę ok. 188,7 mln zł.

W latach 2017 - 2022 nakłady inwestycyjne wyniosły ponad 264 mln zł i obejmowały m.in. zakończenie rozbudowy węzła Rudno, zakończenie wymiany urządzeń poboru opłat wraz z uruchomieniem elektronicznego poboru opłat A4Go, budowę ekranów akustycznych, modernizację odwodnienia, remonty przepustów autostradowych, rozwój automatycznych metod płatności.

Model finansowy:

Przyjęty przez Skarb Państwa model finansowy dla autostrady A4 Katowice Kraków zakłada, że w ostatecznym rozrachunku droga ta zostanie w pełni zmodernizowana i wyposażona w urządzenia infrastruktury autostradowej za pieniądze pozyskane od jej użytkowników, a strona publiczna uzyska dodatkowo znaczące wpływy budżetowe z tego przedsięwzięcia.

Podstawowe informacje o koncesjonariuszu

Zarząd spółki:

 • ANDRZEJ KACZMAREK - PREZES ZARZĄDU
 • MARIUSZ SERWA - WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY

Firma powstała w roku 1998 r. jako Podmiot Specjalnego Przeznaczenia, powołany przez ówczesnego koncesjonariusza autostrady firmę Stalexport S.A. z jej 100% udziałem w kapitałem akcyjnym. Celem powołanej spółki była realizacja zadań (w imieniu koncesjonariusza) wynikających z Umowy Koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na odcinku Katowice (Węzeł Murckowska) Kraków (Węzeł Balice) do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, przyznanej Stalexport S.A. w roku 1997. 28 lipca 2004 r. koncesja przeniesiona została na SAM S.A.

Przedmiotem działalności SAM S.A. jest realizacja obowiązków i praw nałożonych na koncesjonariusza na podstawie Umowy Koncesyjnej. Zadaniem Spółki jest więc:

 • prowadzenie inwestycji na odcinku koncesyjnym A4 Katowice-Kraków
 • eksploatacja autostrady
 • pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla następnych faz realizowanych inwestycji na zasadzie samofinansowania się projektu
 • używanie i pobieranie pożytków z nieruchomości wchodzących w skład Pasa Drogowego Autostrady

Realizowany przez SAM S.A. projekt, w odróżnieniu od innych koncesji autostradowych, nie obciąża poręczeniami, ani innymi zobowiązaniami Skarbu Państwa.