Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

AKTUALIZACJA: Bezpłatne przejazdy autostradą A4 Katowice-Kraków pojazdów polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc obywatelom Ukrainy

5 03 2022 #Aktualności

W związku z sytuacją wywołaną konfliktem zbrojnym w Ukrainie, zważywszy na potrzebę chwili, pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszonych przez polskie organizacje pozarządowe, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r., jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy są zwolnione z opłaty na odcinku autostrady A4 Katowice-Kraków.

Warunkiem uzyskania przez taką organizację zwolnienia z opłaty jest przesłanie z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem, na adres: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ wniosku zawierającego następujące informacje:

  1. Nazwę organizacji pozarządowej organizującej pomoc humanitarną dla Ukrainy.
  2. Dane kontaktowe w/w organizacji (adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy).
  3. Numery rejestracyjne pojazdów przewożących ww. pomoc humanitarną (w przypadku pojazdów zarejestrowanych poza granicami RP także kraj rejestracji).
  4. Planowany termin oraz trasę przejazdu pojazdów przewożących  ww. pomoc humanitarną.

Wymienione w powyższych punktach informacje, prosimy przesyłać w treści wiadomości e-mail, nie dołączając do wiadomości żadnych załączników. Przekazanie wiadomości według podanego poniżej wzoru ułatwi pracę przy rozpatrywaniu wniosków.

Pod treścią przedmiotowego wniosku prosimy o podanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej do reprezentowania danej organizacji (prosimy nie dołączać do wiadomości żadnych załączników z odręcznym podpisem).

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. czyni starania by na czas rozpatrzyć wszystkie wnioski i przekazać zwrotne potwierdzenie zgody na przejazd zwolniony z opłaty. Ze względu na olbrzymią liczbę składanych wniosków po pozytywnej weryfikacji wniosku przekaże zwrotne potwierdzenie swojej zgody na taki przejazd.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - WZÓR WNIOSKU - - - - - - - - - - - - - - - - -

ORGANIZACJA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adres e-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefony kontaktowe: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lista numerów rejestracyjnych (oraz kraj rejestracji):

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

Trasa przejazdu: . . . . . . . . . . . .  -  . . . . . . . . . . . .  - . . . . . . . . . . . .

Termin przejazdu (tam):  . . . . . . . . . . . . . .

Termin przejazdu (powrót): . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

WAŻNE:

Ze względu na techniczne ograniczenia systemu poboru opłat wymagane jest, by wnioski składane były jak najwcześniej, z minimum 24 godzinnym wyprzedzeniem. Aby system mógł potwierdzić zwolnienie pojazdu z opłaty w dniu „x” numer rejestracyjny musi zostać dodany do listy najpóźniej o godzinie 23:59 w dniu „x-1”, z tego powodu wniosek musi być przez nas rozpatrzony w ciągu dnia „x-1”.

Kierowcy pojazdów, które uzyskały zwolnienie z opłaty, w trakcie przekraczania bramek poboru opłat winny zgłosić ten fakt kasjerowi. Należy korzystać z linii poboru opłat oznaczonych niebieskim znakiem z symbolem kasjera.