Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Krótka historia SAM S.A.

Stalexport Autostrada Małopolska S.A. - koncesjonariusz płatnego odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków

Firma powstała w roku 1998 r. jako Podmiot Specjalnego Przeznaczenia, powołany przez ówczesnego koncesjonariusza autostrady – firmę Stalexport S.A. z jej 100% udziałem w kapitałem akcyjnym. Celem powołanej spółki była realizacja zadań (w imieniu koncesjonariusza) wynikających z Umowy Koncesyjnej na budowę przez przystosowanie autostrady A4 na odcinku Katowice (Węzeł Murckowska) – Kraków (Węzeł Balice) do wymogów płatnej autostrady oraz eksploatację autostrady na tym odcinku, przyznanej Stalexport S.A. w roku 1997.

W 2003 r. zmiany do Ustawy o autostradach płatnych pozwoliły na zapewnienie bezpieczeństwa prawnego instytucjom finansowym zainteresowanym kredytowaniem projektu. Możliwe stało się także przeniesienie koncesji na podmiot specjalnego przeznaczenia oraz zapewnienie ciągłości koncesji w przypadku zmiany koncesjonariusza. W wyniku tego, 28 lipca 2004 r. koncesja przeniesiona została na SAM S.A., a 17 października 2005 r. podpisano Aneks nr 5 do Umowy Koncesyjnej. Już w grudniu 2005 zawarto z konsorcjum banków: Westdeutsche Landesbank, DePfa Group, Kreditanstalt fur Wiederaufbau i BPH S.A. Umowę Kredytową na kwotę do 380 mln zł, umożliwiającą realizację wielu zadań w zakresie inwestycji modernizacyjno-budowlanych, nałożonych na koncesjonariusza przez stronę publiczną.

W oparciu o tę umowę, SAM S.A. zrealizowała i zakończyła w październiku 2009 r. kolejny etap przedsięwzięcia. Koncesjonariusz wyremontował gruntownie nawierzchnię na całym 61 km odcinku A4 Katowice-Kraków, zmodernizował 31 obiektów mostowych oraz wybudował 15 przejazdów awaryjnych i 10 km ekranów akustycznych. W kolejnych latach dzięki uzyskanemu kredytowi sfinansowano szereg dalszych inwestycji, w tym m.in. remonty pozostałych 22 obiektów mostowych, poszerzenie Placów Poboru Opłat oraz wymianę urządzeń poboru opłat, modernizację odwodnienia autostrady, przebudowę węzłów autostradowych i budowę kolejnych ekranów akustycznych.

30 września 2019 r. Stalexport Autostrada Małopolska S.A. dokonała całkowitej spłaty ww. długu.