Telefon alarmowy

+48 32 76 27 333

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności SAM S.A. jest realizacja obowiązków i praw nałożonych na koncesjonariusza na podstawie Umowy Koncesyjnej.

Zadaniem Spółki jest więc:

  • prowadzenie inwestycji na odcinku koncesyjnym A4
  • eksploatacja autostrady
  • pozyskiwanie długoterminowego finansowania dla następnych faz realizowanych inwestycji na zasadzie samofinansowania się projektu
  • używanie i pobieranie pożytków z nieruchomości wchodzących w skład Pasa Drogowego Autostrady

Realizowany przez SAM S.A. projekt, w odróżnieniu od innych koncesji autostradowych, nie obciąża poręczeniami, ani innymi zobowiązaniami Skarbu Państwa.